Vedtekter for Troms og Finnmark SV

Publisert av: Ukjent Publisert: 21. februar 2020
Oppdatert: 02. september 2022
Lesetid: ca. 6 min

Vedtatt i stiftelsesmøte 17.02.2019sist endra i fylkesårsmøte 20.02.2022

§ 1 Navn og formål

Fylkespartiets navn er Troms og Finnmark Sosialistisk Venstreparti på norsk, og Romssa ja Finmárkku Sosialisttalaš Gurutbellodat på samisk. (Jf. Sentrale vedtekter 1-1)

Troms og Finnmark SVs mål er en sosialistisk samfunnsordning i Norge. (Jf. Sentrale vedtekter 1-2)

§ 2 Sammensetning og medlemsskap

Troms og Finnmark SV består av alle lokallag i SV i Troms og Finnmark fylke, samt lokallaget på Svalbard. (Jf. Sentrale vedtekter 6-1)

Medlemmenes tilknytning er gjennom lokallaget. Fylkesstyret kan godkjenne at et medlem bosatt i Troms og Finnmark fylke står tilsluttet fylkeslaget direkte eller et annet lokallag enn det bostedsadressen tilsier. (Jf. Sentrale vedtekter 4-2)

Partiets medlemmer kan ikke stille til valg på andre partiers, organisasjoners eller sammenslutningers lister til kommune-, fylkestings- eller stortingsvalg, med mindre SVs respektive organ tillater dette. Disse er lokallagsstyre og fylkesstyre. (Jf. Sentrale vedtekter 10-3)

§ 3 Fylkesårsmøtet

Fylkeslagets høyeste myndighet er fylkesårsmøtet, som avholdes innen utgangen av februar hvert år. Fylkesstyret kan, dersom det foreligger særlige grunner, fastsette annet tidspunkt for fylkesårsmøtet. (Jf. Sentrale vedtekter 6-1)

Fylkesstyret er ansvarlig for gjennomføring av årsmøtet, i tråd med lokale og sentrale vedtekter.

Fylkesårsmøtet består av fylkesstyret, Sosialistisk Ungdoms (SU) representanter og valgte representanter fra lokallagene. Fylkesstyrets medlemmer har fulle rettigheter, unntatt i behandling av årsberetning og regnskap, hvor de kun har tale- og forslagsrett. (Jf. Sentrale vedtekter 6-2)

Partiets fylkestingsrepresentanter, sametingsrepresentanter og de som har fulltidsverv på fylkes- og nasjonalt nivå har tale- og forslagsrett på fylkesårsmøtet. Det samme gjelder ledere for utvalg satt ned av fylkesstyret eller fylkesårsmøtet.

Det er medlemstallet pr. 31.12 året før årsmøtet som danner grunnlaget for utregning av antall delegater lokallagene har til årsmøtet. Fylkeslagets arbeidsutvalg skal orientere lokallagene om deres representasjon.

Følgende nøkkel brukes for utregning av delegater: 1 – 30 medlemmer: 2 representanter
31 – 60 medlemmer: 3 representanter
61 – 100 medlemmer: 4 representanter

Deretter 1 representant per påbegynte 100 medlemmer.

Et lokallag kan likevel ikke ha mer enn 1/3 av det totale antall representanter som kan stille på årsmøtet.

SU har rett til å møte med inntil 6 representanter.
Fylkesårsmøtene er åpent for alle medlemmer, men bare de valgte utsendingene har stemmerett. (Jf. Sentrale vedtekter 6-2)

Kunngjøring av fylkesårsmøtet sendes lokallagene og SU senest 30 dager før møtet. Saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må sendes fylkesstyret senest 14 dager før møtet. Innkalling til fylkesårsmøtet med dagsorden sendes ut senest 7 dager før møtet. (Jf. Sentrale vedtekter 6-3)

Fylkesårsmøtet skal minst behandle beretning, revidert regnskap, arbeidsplan, budsjett, innkomne forslag og foreta valg av fylkesstyre med varamedlemmer og revisor. I landsmøteår skal årsmøtet velge landsmøterepresentanter og innstille til landsstyrerepresentanter og varaer. I år før valg til storting eller fylkesting skal fylkesårsmøtet velge nominasjonskomité. (Jf. Sentrale vedtekter 6-3)

§ 4 Ekstraordinært fylkesårsmøte

Ekstraordinært fylkesårsmøte innkalles av fylkesstyret, eller når lokallag som representerer en tredel av medlemmene i fylket krever det. Ekstraordinært fylkesårsmøte behandler kun de saker som det er innkalt for å behandle. (Jf. Sentrale vedtekter 6-3)

Innkalling til ekstraordinært fylkesårsmøte skal skje med minimum 7 dagers varsel, og møtet skal være avholdt senest 30 dager etter at kravet er framsatt. Sammensetningen av delegater til ekstraordinært fylkesårsmøte følger samme fordelingsnøkkel som ved ordinært fylkesårsmøte.

§ 5 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkeslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Fylkesstyret vedtar prokura og signatur. Fylkesstyret har ansvar for politisk arbeid mellom fylkesårsmøtene, og kan uttale seg på vegne av fylkeslaget. (Jf. Sentrale vedtekter 6-5)

Fylkesstyret består av arbeidsutvalget, styremedlemmer, 1 representant fra fylkestingsgruppa og 1 representant utpekt av Sosialistisk Ungdom, inntil 17 medlemmer.

Kvinnepolitisk leder i fylket skal være styremedlem. Landsstyrerepresentanten valgt på fylkeslagets årsmøte skal være styremedlem. (Jf. Sentrale vedtekter 6-5 og 6-7)

Lokallag som ikke er representert i fylkesstyret har rett til å møte på fylkesstyrets møter med tale- og forslagsrett. Det skal være et likt antall representanter fra regionene i Troms og Finnmark ved valg av representanter fra lokallaga. Man skal tilstrebe representasjon fra de ulike regionene i fylket på alle nivåer.

I tillegg til det valgte fylkesstyret har partiets stortingsrepresentanter fra fylket, fylkespolitikere i heltidsverv, og partiets gruppeleder på Sametinget tale- og forslagsrett i fylkesstyret.

§ 6 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget skal minst bestå av leder, nestleder og et øvrig AU-medlem. Arbeidsutvalget svarer til fylkesstyret og får sitt mandat og fullmakter fra fylkesstyret.

§ 7 Representantskap

Fylkeslaget har to representantskap. Disse samsvarer med de gamle Finnmark og Troms fylker/valgkretsene ved stortingsvalget.

Representantskapet er et rådgivende organ mellom årsmøtene. Møtene kan holdes fysisk eller elektronisk. Innkalling skjer fra fylkesstyret eller når minst tre lag krever det.

Representantskapene skal bidra til å utvikle politikk for området, vedta uttalelser som går til fylkesstyret eller årsmøtet og bidrar til å utvikle strategi og organisering av stortingsvalgkampen.

Representantskapet velger egen møteleder blant møtende fra lagene eller fylkesstyret.

Medlemmer av fylkesstyret fra området skal delta i representantskapets møter.

Et representantskap skal bestå av en representant fra hvert av SVs lokallag i Troms eller Finnmark.

Det er åpent for observatører i representantskapene.

§ 8 Tillitsvalgte

Rotasjon tilstrebes i valg til tillitsverv. Dette gjelder både lokalt og sentralt, i valg til partiets egne organer og ved utpeking av representanter i folkevalgtes ombud. (Jf. Sentrale vedtekter 3-1)

I alle valg av tillitspersoner skal en tilstrebe likevekt mellom menn og kvinner. Ved valg til representative organer velges minst 40 % kvinner. Det bør også tilstrebes at minoriteter er representert. (Jf. Sentrale vedtekter 3-2)

Tillitsvalgte kan fratas sine verv av samme organ som har valgt dem. Slikt vedtak kan bare fattes i lovlig innkalt ordinært eller ekstraordinært møte, der saken er kunngjort seinest 7 dager før møtet. Før det treffes vedtak skal den som saken gjelder gjøres kjent med anklagen og gis høve til å uttale seg i de instanser som innstiller og/eller avgjør saken. (Jf. Sentrale vedtekter 3-3)

§ 9 Nominasjon

Fylkeslagets nominasjonskomité oppnevnes på fylkesårsmøtet året før fylkestingsvalg. Ved stortingsvalg settes det ned én komite for hver valgkrets, valgt av representantene som tilhører valgkretsen. Nominasjonskomitéene skal være bredt sammensatt. SU skal være representert i komitéene.

Nominasjonskomitéen skal tilrettelegge for høy grad av medinnflytelse for medlemmer, lokallag og SU i nominasjonsprosessen. Komitéen skal i sin innstilling legge vekt på god kjønnsbalanse og god geografisk fordeling, der listeforslaget i størst mulig grad skal speile bredden og mangfoldet i befolkningen i valgkretsen.

Nominasjonskomitéens innstilling sendes ut senest 30 dager før nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtet avholdes innen 31. mars i valgår. Fylkesstyret kan dersom det foreligger særlige grunner fastsette annet tidspunkt for nominasjonsmøtet. Kunngjøring av nominasjonsmøtet sendes lokallagene senest 30 dager før møtet.

Nominasjonsmøtets sammensetning er identisk med fylkesårsmøtet. Ved nominasjon til stortingsvalg har delegater bare stemmerett i den stortingsvalgkretsen de tilhører.

(Jf. Sentrale vedtekter 10-1)

§ 10 Folkevalgte i fylkeskommunen

Fylkesstyret sammen med fylkeskommunale representanter har ansvaret for partiets politikk i fylkeskommunale organ. I saker hvor det ikke oppnås enighet kan fylkesstyret fatte bindende vedtak for partiets representanter i fylkeskommunale organ. Saken skal være satt opp på dagsorden, og alle i fylkestingsgruppen skal være innkalt til møtet. (Jf. Sentrale vedtekter 11-2)

§ 11 Partiskatt

Alle medlemmer som er oppnevnt i heltids eller deltids tillitsverv på grunnlag av partiets representasjon i fylkestinget, betaler 10% partiskatt av det honorar eller den lønn som følger med tillitsvervet. Det betales ikke partiskatt av betaling for tapt arbeidsfortjeneste. (Jf. Sentrale vedtekter 12-6. Merk at sentrale vedtekter ikke inneholder prosentsats for partiskatten.)

Fylkesstyret kan fastsette nærmere bestemmelser om beregning og betaling av partiskatt.

§ 12 Møter og sosiale sammenkomster

Møter og sosiale sammenkomster bør arrangeres hos bedrifter med tariffavtale.

§ 13 Tilgang til informasjon

Fylkespartiets styringsdokumenter og annen relevant informasjon skal være tilgjengelig for partiets medlemmer på fylkeslagets nettside. Disse dokumentene gjelder, men er ikke begrenset til: partiets program, arbeidsplan og budsjett, vedtekter, fylkesstyremedlemmers roller og kontaktinformasjon samt vedtatte tidspunkt for møter og arrangementer.

§ 14 Vedtektsendring

Disse vedtekter kan endres av fylkesårsmøtet med alminnelig flertall. Forslag om endringer behandles etter vanlige regler for saker til fylkesårsmøtet. Fylkesårsmøtet kan kun endre de paragrafer i vedtektene som er nevnt i saksframlegget.