Arbeidsplan 2022 – Troms og Finnmark SV

Vedtatt i fylkesårsmøte 20.2 2022.  

Denne arbeidsplanen gjelder for Troms og Finnmark SV for kalenderåret 2022. Den er vedtatt av fylkesårsmøtet og inneholder politiske og organisatoriske føringer for fylkesstyret, fylkesråden og fylkestingsgruppa. 

Vedlagt arbeidsplanen ligger oppdelingsplan med føringer og fullmakter for oppdelingen av fylkeslaget og gjenetableringen av Finnmark SV og Troms SV fra 1.1.2023.  

Bakgrunn

Troms og Finnmark SV er i posisjon i fylkesråd sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. SV nasjonalt er et sentralt samarbeidsparti med regjeringa – men i opposisjon og fritt til å fremme egne posisjoner. SV har ordførere i Nordkapp og Gamvik, og varaordførere i Sør-Varanger, Porsanger, Gamvik, Hammerfest og Karlsøy. I tillegg er SV en del av flertallskonstellasjoner i flere andre kommuner i Troms og Finnmark. 

Troms og Finnmark fylke skal deles, og SV har en sentral posisjon i det arbeidet i fylkesråd og fylkesting. Dette betyr også at fylkespartiet skal deles. 

SVs landsstyre har vedtatt en arbeidsplan for fireårsperioden 2022-2025 som også er førende for fylkespartiet. Her heter det at: 

Fylkeslagene er bindeleddet mellom partiet sentralt og lokalorganisasjonen. Fylkeslagene har et ansvar for skolering i sine fylker. De har også et ansvar for å utvikle fylkespolitikken i sine fylker. De må være i stand til å følge opp og bistå lokallagenes arbeid og være det naturlige punktet for forankring av politikken både oppover og nedover. 

I tillegg står det i SVs vedtekter at fylkesstyret har ansvar for organisatorisk og administrativ drift av fylkeslaget, og at fylkesstyret sammen med fylkeskommunale folkevalgte har ansvar for partiets politikk i fylkeskommunale organ. 

Organisatoriske prosesser gjennom 2022: 

Politiske prosesser gjennom 2022:

Mål og føringer for det kommende årets arbeid i fylkespartiet 

Hovedmål

Troms og Finnmark SV skal: 

Organisatoriske føringer for fylkesstyrets arbeid 

Politiske føringer for fylkesstyret og fylkestingsgruppa